top of page

DOPRAVA a Parkovanie

Doprava v meste nie su len dobré cesty a chodníky. Inteligentné mesto presadzuje rovnosť šancí pre rôzne formy dopravy v meste, aby žiadny účastník nebol znevýhodnený. Všetky formy dopravy by mali byť integrované a dopĺňať sa. Mesto potrebuje koncepčné zmeny a rozhodnutia na základe dát a cieľov stanovených v dopravnej koncepcii mesta.

Chodec je najdôležitejší

Každý z nás je v istých situáciách chodcom. Každý z nás využíva peší pohyb, či je len to z parkoviska do práce alebo zo zastávky do obchodu. Preto podmienky pre peší pohyb musia byť stredobodom pozornosti mesta a chodec na prvom mieste. Banská Bystrica má malé centrum a je predurčená na peší pohyb. Avšak najprv musia existovať dobré podmienky na peší pohyb. Aktívny peší pohyb obyvateľov má svoje benefity. Okrem fyzickej aktivity a pohybu sa vytvára väčšia interakcia medzi ľudmi a prítomnosť obyvateľov na uliciach podporuje služby a zdravú diverzitu ponuky v meste. Aby sme ako chodci mali radosť z chôdze a pri peších presunoch, tak bude dôležité starať sa o kvalitnú infraštruktúru. Preto vždy bude pre mňa dôležité  a budem podporovať:

 • pevné, kvalitné a čisté chodníky

 • zníženie maximálnej rýchlosti na 30 km/h v husto osídlených miestach 

 • chodníky patria chodcom a nie autám

 • regulácia citylightov 

 • čisté a upravené podchody

e35f99a6b6197343370eec01ebb074e8e7921bf4

Dá sa to aj na bicykloch

Autá budú vždy súčasťou mestskej mobility a mesto nemôže nikoho prinútiť vymeniť auto za kolobežku či bicykel. Na druhej strane som presvedčený, že je dôležité, aby existovali pre každého možnosti využiť iné formy dopravy v meste. Ak mesto ponúkne kvalitnú mestskú dopravu či bezpečné cyklotrasy, tak obyvatelia ich budú používať. Čím viac budú obyvatelia využívať cyklodopravu, tak sa zníži negatívny dopad dopravy na ovzdušie, budeme menej času tráviť v zápchach a spravíme oveľa viac pre svoje telo a zdravie. Je v záujme všetkých obyvateľov, aby mesto podporovalo cyklodporavu v meste a vysvetľovalo prečo je tak dôležitá. Mesto je v tejto oblasti nedostatočne aktívne a túto formu dopravy významne nepodporuje. Preto vždy budem presadzovať  a budem podporovať :

 • plánovanie fyzicky oddelených cyklotrás

 • pri rekonštrukcií a prestavbe ciest a križovatiek počítať s cyklodopravou

 • plánovanie cyklokoridorov vyznačených na chodníkoch alebo cestách

 • dostatok parkovísk a dokov pre bicykle a kolobežky

 • prepojenie MHD a cyklodopravy v meste

NYCUnionSquare---credit-NYCDOT.jpg

Nebáť sa ísť autobusom

Najdôležitejšou súčasťou mestskej mobility je verejná hromadná doprava. Čím je spoľahlivejšia a komfortnejšia, tým viac ľudí ju využíva. Ak bude MHD spoľahlivá a rýchla, tak obyvatelia budú ochotnejší vymeniť auto za iné formy dopravy. Bez peňazí to nepôjde. Ak má byť kvalitnejšia, tak potrebuje viac dotácií. Potrebujeme častejšie jazdiace spoje v menších intervaloch a potrebujeme zlepšiť organizáciu dopravy prispôsobením liniek reálnemu dopytu cestujúcich. Na optimalizáciu je možné použiť automatické počítadlá cestujúcich, alebo nový systém dopravných kárt. Okrem iného je dôležité udržiavať jednotný vzhľad a formát informácií vo vozidlách a na zastávkach. Taktiež je dôležité zobrazovať zastávky a možné prestupy na displejoch vo vozidlách. Preto budem presadzovať a považovať za dôležité :

 • viac dotácií určených na rozvoj MHD

 • možnosť kúpiť cestovný lístok platobnou kartou alebo cez aplikáciu

 • optimalizácia liniek podľa reálneho dopytu s využitím dát

 • prepojenie cestovného poriadku s google maps

 • čistota liniek a jednotný vzhľad informácií vo vozidlách a na zastávkach

SME64457b_P201606280578401.jpg

Auto je dôležité

Automobily budú vždy súčasťou mobility v Banskej Bystrici a preto mesto musí vytvárať podmienky na bezpečné využívanie áut v rámci mesta. Alfou a omegou sú kvalitné a bezpečné cesty a udržiavanie mestských komunikácií v dobrej kondícii a čistote. K plynulosti automobilovej dopravy napomôžu inteligentné križovatky ( viac v časti Smart City). Podpora elektromobility by mala dostať väčsí priestor. Mesto musí pristupovať rozvážne pri vytváraní a presadzovaní parkovacej politiky. V súčasnosti chýba v celej Banskej Bystrici približne 10 000 parkovacích miest. Mesto by malo vytvoriť dôsledný koncept parkovacej politiky v spolupráci a v dialóge s obyvateľmi. Zároveň prehodnotiť spoluprácu so spoločnosťou EEI s r.o. pri riešení statickej dopravy v meste. Preto budem presadzovať a považovať za dôležité :

 • kvalitné, bezpečné a čisté cesty

 • inteligentné križovatky

 • vypracovanie dlhodobej parkovacej politiky

 • prehodnotenie spolupráce so spoločnosťou EEI s.r.o.

Prečo vrátiť parkovné mestu ?

 

Vývoj spolupráce

V roku 2010 mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojej spoločnosti MBB, a.s. nadviazalo spoluprácu so spoločnosťou EEI s.r.o. Mesto prenajalo svoje parkovacie miesta súkromnej firme, ktorá sa zaviazala zabezpečovať výber parkovného a preinvestovať 2,5 milióna EUR do parkovacieho systému v meste. Zároveň EEI uhradila MBB sumu vo výške 791 350 EUR  s DPH, čo predstavovalo preddavok z výberu parkovného za obdobie účinnosti zmluvy do roku 2025. Tieto vzťahy boli upravené dvoma zmluvami. Zmluva o spolupráci medzi MBB, a.s. a EEI, s.r.o. a zmluva o nájme medzi Mestom Banská Bystrica a MBB, a.s.. 

 

Po rozsiahlej kritike a petícii občanov poukazujúcej na nevýhodnosť tejto spolupráce došlo k ukončeniu platnosti a účinnosti týchto zmlúv a boli nahradené novou nájomnou zmluvou medzi mestom Banská Bystrica a EEI s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2016. Výnos z prenájmu je pre mesto Banská Bystrica zmluvne stanovený vo výške 65%. Odplata nájomcu za prevádzku parkovacích miest je 35 % zo sumy ročného výberu parkovného bez DPH. Nová zmluva už nič nehovorí o investovaní 2,5 milióna. Navyše muselo dôjsť aj k započítaniu vzájomných pohľadávok resp. vráteniu preddavku. MBB uznala pohľadávku spoločnosti EEI vo výške 527 566,70 EUR s DPH a strany sa dohodli na splácaní tejto sumy do konca roku 2019. To bol aj pravdepodobne dôvod prečo mesto nevyhlásilo na prenájom parkovacích miest verejnú súťaž. V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Zo správy odôvodňujúcej uplatnenie osobitného zreteľa by si EEI mohla v budúcnosti uplatniť náhradu škody vo výške 527 566, 70 EUR.

 

Výška príjmov môže byť vyššia

Mesto malo v roku 2016 z 1140 prenajatých parkovacích miest výnosy v hodnote 399 739 EUR. To znamená, že jedno parkovacie miesto prinieslo pre mesto výnos približne 540 EUR ročne. Otázka ale od začiatku spolupráce s EEI ostáva. Je outsourcovanie parkovania súkromnej firme pre mesto skutočne najvýhodnejšou možnosťou ? Inšpiráciou na Slovensku môže byť mesto Trnava, ktoré si spravuje parkovaciu službu sama. V Žiline parkoviská spravuje spoločnosť s väčšinovým podielom mesta.V Trenčíne spravuje parkoviská dcérska spoločnosť mesta. Mesto Banská Bystrica nemusí 35 % podiel z ročného parkovného prenechávať súkromnej spoločnosti nad ktorou nemá ekonomický a personálny dohľad. Služby, ktoré poskytuje EEI môžu byť realizované priamo pod mestom Banská Bystrica alebo jeho spoločnosťou. Celkové príjmy a príjem na jedno parkovacie miesto by boli vyššie. Okrem iného EEI je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla za účelom dosiahnutia zisku. Prečo by mala profitovať z parkovného spoločnosť, ktorá nepochádza z Banskej Bystrice ? Nižšie uvádzam výnosy z parkovného prepočítané na obyvateľa v jednotlivých mestách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netransparentnosť  

Pred uzatvorením poslednej zmluvy medzi EEI a mestom nedošlo k verejnej súťaži na prenájom parkovacích miest. Od roku 2010 bola spolupráca mesta s EEI predmetom kritiky a predošlý záväzok EEI investovať 2,5 milióna bol “ nahradený” systémom preddavkou z výberu parkovného za obdobie účinnosti zmmluvy a podielovým kontraktom. Okrem toho zo zmluvy sa nedozvieme, za akú konkrétnu činnosť EEI s.r.o. dostane 35% z výnosu za parkovanie motorových vozidiel. Mesto nemá kontrolu nad spoločnosťou EEI a možnosti transparentného pohľadu nad hospodárením a plnením si povinností sú obmedzené.

 

Neplnenie si záväzkov

Spoločnosť EEI sa zaviazala udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie, včítane letnej a zimnej úpravy. V prípade zisteného porušenia týchto povinností, je Mesto oprávnené účtovať EEI pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé zistené porušenie. Počas a bezprostredne po zime sa stáva, že parkovacie miesta nie su v stave spôsobilom na riadne užívanie na viacerých miestach. Mesto doposiaľ nezistilo žiadne porušenie a nevybralo na týchto pokutách ani jedno euro. Okrem toho sa mesto zaviazalo zabezpečiť súčinnosť Mestskej polície pri kontrole dodržiavania verejného poriadku súvisiaceho s plnením podmienok užívania vyhradených parkovacích miest. Kontrola má prebiehať formou dvoch zmiešaných hliadok ( príslušník mestskej polície + zamestnanec nájomcu). Stretli ste sa niekedy s tým, že vás kontroloval zamestnanec EEI pri parkovaní v meste ? 

 

Zlé renomé spoločnosti

Spoločnosť EEI má dlhodobo pošramotené renomé na Slovensku. Viac ako 6 rokov je predmetom kritiky spolupráca mesta Košice so spoločnosťou EEI. V čase uzavretia zmluvy s EEI mesto Košice, nemalo prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o spoplatnení parkovania. Najvyšší súd označil takéto vyberanie parkovného bez VZN za svojvoľné a v právnom štáte neprípustné. Podobné boli aj výsledky Najvyššieho kontrolného úradu podľa ktoréhé v čase začiatku spolupráce s EEI neboli Košice oprávnené poveriť prevádzkou parkovacích miest nachádzajúcich sa na miestnych komunikáciách mesta inú právnickú osobu. V súčasnosti sa hovorí o tom, že mesto Košice rozviaže spoluprácu s EEI a parkovanie bude prevádzkovať samostatne. Podobnou kritikou prechádza firma z analogických dôvodov aj v meste Vranov nad Topľou. Otázka stále ostáva otvorená. Je outsourcovanie parkovania súkromnej firme pre mesto skutočne najvýhodnejšou možnosťou ? 

Snímka obrazovky 2018-09-18 o 10.18.16.p
bottom of page