top of page

SMART CITY

Aké sú to smart city riešenia ? Sú to inovatívne riešenia, ktoré sú efektívnejšie a ekologickejšie. Sú to riešenia, ktoré využívajú dáta, dôkazy a informačné technológie. Je to filozofia spolupráce viacerých aktérov pri tvorbe vízie a riešení. Banská Bystrica môže byť rozumným a šikovným mestom. Zoznámte sa s mojimi nápadmi, ktoré sú realizovateľné a potrebné na to, aby naše mesto kráčalo s dobou.

Polopodzemné a podzemné kontajnery

Menej zápachu a neporiadku pri kontajneroch. Čistota mesta závisí aj od toho ako zaobchádzame s odpadmi. Súčasné zberné miesta komunálneho odpadu využívajú staršie oceľové alebo novšie plastové kontajnery. Tie môžu byť nahradené na mnohých miestach polopodzemnými alebo podzemnými kontajnermi, ktoré majú mnohé výhody. Nejde o žiadnu novinku. Podobné riešenia sa využívajú v iných krajských a okresných mestách. Medzi výhody patria :

 • väčšia kapacita zberného miesta 

 • pomalší rozklad odpadu pod zemou

 • lepšie hutnenie odpadu vlastnou váhou

 • obmedzený prístup zvierat a vandalov

 • estetickejší vzhľad a čistejšie prostredie

 • motivácia triediť odpad

 • menej častý zvoz odpadu = nižšie náklady a menej emisií

ondergrondse-containers_1460120161.jpg

Mobilná aplikácia mesta 

Predstavte si, že sa pár klikmi dostanete na “miesto”, kde budete môct nájsť najbližšiu škôľku pre vaše dieťa, odoslať elektronické tlačivo a žiadosť, dostať notifikáciu o zaplatení poplatku za komunálny odpad, či nájsť informácie o dobrovoľníckych príležitostiach alebo aktuálnych kultúrnych podujatiach. Takáto aplikácia má potenciál stať sa miestom spojenia informácií a funkčnosti. Bolo by to prvé mobilné kontaktné miesto so svojím mestom. Občania prostredníctvom aplikácie  budú môcť zanechať spätnú väzbu, hlasovať či  vyjadriť názor k predkladaným projektom mesta. Používaním aplikácie by mesto získalo dáta o jej používaní a vedelo tak následne zlepšíť prioritizáciu svojich aktivít. Výhody aplikácie sú nasledovné:

 • zjednodušenie kontaktu s mestom

 • základné informácie na jednom mieste

 • platforma na hlasovanie a názory

 • využívanie elektronického podpisu

 

Využívanie zrážkovej vody

Zrážkovú vodu nemôžeme vnímať iba ako niečo, čo treba čo najrýchlejšie odviesť do kanalizácie. Kanalizovanie vody zo striech a zo spevnených plôch a jej následné vypúštanie do riek spôsobuje vysušovanie. Zrážkovú vodu môžeme využívať na závlahu mestskej zelene alebo splachovanie ciest, parkovísk a chodníkov. Zachytávaním zrážkovej vody a jej využitie je napodobením uzatvoreného cyklu vody. Namiesto odkanalizovania by tak dochádzalo k vyparovaniu vody, podpore malých vodných cyklov a k prispôsobeniu sa na negatívne dopady zmeny klímy. Nástrojom zmeny zo strany mesta by mohlo byť podmieňovanie stavebného rozhodnutia vypracovaním plánu na zachytávanie alebo vsakovanie zrážkovej vody. Výhody sú :

 

 • ekologickejšie využívanie prírodného zdroja

 • znižovanie otepľovania mesta počas letných dní

 • šetrenie iných vodných zdrojov

Kvalitnejšia MHD

V priebehu poslednej dekády sa znížil záujem o využívanie mestskej hromadnej dopravy a zvýšil sa počet áut a obyvateľov, ktorí ich využívajú. Ak by Banskobystričania  viac využívali MHD, tak by boli cesty menej zaťažené, nedochádzalo by k dopravným kolapsom a mali by sme čistejšie mesto. Nikto nemôže prinútiť obyvateľov použiť autobus a kolobežku namiesto pohodlnejšieho auta. Avšak môžeme zvýšit atraktivitu MHD a spraviť ju kvalitnejšou. Ak bude MHD spoľahlivá a rýchla, tak obyvatelia budú ochotnejší vymeniť auto za iné formy dopravy. Bez peňazí to nepôjde. Ak má byť kvalitnejšia, tak potrebuje viac dotácií. Potrebujeme častejšie jazdiace spoje v menších intervaloch a potrebujeme zlepšiť organizáciu dopravy prispôsobením liniek reálnemu dopytu cestujúcich. Na optimalizáciu je možné použiť automatické počítadlá cestujúcich, alebo nový systém dopravných kárt. Okrem iného je dôležité udržiavať jednotný vzhľad a formát informácií vo vozidlách a na zastávkach. Taktiež je dôležité zobrazovať zastávky a možné prestupy na displejoch vo vozidlách. Výhody sú :

 

 • frekventovanejšie a spoľahlivejšie spoje

 • spoje prispôsobené skutočnému dopytu

 • menej áut = menej znečistenia ŽP, menej hluku a dopravných zápch

Inteligentné križovatky

Poznáte ten pocit keď čakáte na červenej a križovatka je prázdna? Cieľom je zabezpečenie čo najvyššej priepustnosti križovatky s čo najkratšou dobou čakania. Systém sa spolieha na agloritmus a niekoľko detekčných miest a kamier v okolí križovatky. V čase dopravnej špičky je každá jedna sekunda dôležitá. Nevyužité sekundy prispievajú ku kolónam a neproporcionalite pri riadení križovatky. Svetelných križovatiek v Banskej Bystrici nie je veľa, preto aplikácia tohto opatrenia nie je neuskutočniteľná a výsledky zavedenia inteligentnej križovatky by boli ihneď viditeľné a citeľné. Výhody :

 

 • lepšia priepustnosť križovatky 

 • kratší čas pri prejazde križovatkou

 • menej emisíí a znečistenia

 • bezpečnosť chodcov

Crowdsourcing, súťaže a hackathony

Obyvatelia mesta sa môžu zapojiť a prispievať vlastnými návrhmi. Nemusí to byť len vedenie mesta, ktoré prichádza s nápadmi a riešeniami. Som presvedčený, že miestni obyvatelia najlepšie vedia čo potrebujú a ako by to malo byť realizované. Prečo im nevytvoriť priestor na zapojenie sa? Mesto môže dať verejnosti výzvu na navrhnutie riešenia konkrétneho problému alebo zorganizovať intenzívny workshop, počas ktorého jednotlivci vyvíjajú riešenia na zadanú úlohu, pričom najlepšie riešenie by bolo odmenené. Inšpiráciou je napríklad Barcelona Open Challenge a iné mestské hackathony a súťaže, ktoré majú skoncentrovať v krátkom čase talent a zdroje a vyriešiť konkrétne problémy. Výhody 

 • participácia obyvateľov na zmenách

 • lepšie porozumenie potrebám obyvateľov

 • riešenia zodpovedajúce skutočným potrebám a dopytu

 • priestor pre inovácie a podpora podnikania 

 

Open data a dátový manažment

Múdrosť mesta vychádza z poznania súvislostí a dátového mapovania mesta. Mesto má pri svojom riadení a rozhodovaní využívať princípy politík založených na dôkazoch a dátach. To si vyžaduje zlepšenie v narábaní s dátami, ich zverejňovanie a uľahčenie práce s nimi pre všetkých. Mesto potrebuje revíziu existujúcich dát, spracovanie priestorových dát s využitím GIS a vytvorenie štrukturovaných databáz podľa rôznych kategórií ( dopravné dáta, environmentálne dáta, informácie o verejných priestoroch atď.) Obyvatelia a firmy by mali mať prístup k týmto dátam a vedieť ich využívať. Preto bude dôležité nastaviť pravidlá k prístupu k týmto dátam a vystavať platformu a integrovaný systém otvorených dát. Pre tento účel navrhujem zriadiť analytický útvar pri meste Banská Bystrica, ktorý by dáta zbieral, spracovával a pomáhal pri nastavovaní jednotlivých politík mesta.

 

 • verejné dáta otvorené pre všetkých

 • rozhodovanie na základe dát = informované rozhodnutia a riešenia

 • predchádzanie ad hoc riešeniam a zvýšenie efektívnosti riešení a politík

 

 

Inteligentné osvetlenia

Verejné osvetlenie na ulici nemusíme večer zapnúť a nechať svietiť do rána. Inteligentné lampy dokážu plynule meniť intenzitu osvetlenia a tak šetriť energiu a naše peniaze. Okrem toho smart osvetlenie vie napríklad merať hustotu premávky a počet chodcov či áut. Centrálne riadenie a zber najrôznejších dát dáva mestu prehľad o pohybe obyvateľov a napomáha adresnejšie riešiť napríklad opravy či zimnú údržbu ciest a chodníkov. Výhody:

 

 • úspora energie a mestských peňazí

 • zber dôležitých dát na ďalšie využitie

 • centrálny prehľad a efektívne riadenie

 

Labs a coworking priestory

Banskobystričania odchádzajú za prácou do iných miest a krajín, pretože tu nenachádzajú uplatnenie a dôstojnú prácu. Mesto nemá čarovný prútik, ale môže napomôcť k tomu, aby podnikavci a kreatívni jedinci našli podporu a priestor realizovať sa. Mesto môže vytvoriť program na podporu inovácií a finančne podporiť prototypy riešení výziev inteligetného mesta, projekty strategického významu či “ soft landing” pre podnikateľov a firmy, ktoré riešia potreby obyvateľov. Okrem toho môže podporiť vznik spoločných co-workingových priestorov. Mesto môže pôsobiť ako laboratórium v spolupráci s univerzitou a záujmovými združeniami. Mnoho inšpirácie je možné nájsť vo svete. Som presvedčený o tom, že vzdelanosť a inovatívnosť musia mať priestor a možnosť prejaviť. Aktéri musia o sebe vedieť a chcieť spolupracovať. Byť smart nie je len o zbere a analýze dát, ale o kvalitnom manažmente vedomostí a schopností všetkých jeho obyvateľov, návštevníkov a študentov.

 

 • Banská Bystrica “ valley” ako mesto príležitostí

 • Priestory pre synergiu a koncentráciu talentov, podnikavcov a kreatívcov

 • Potenciál vzniku nových pracovných miest

 • Väčšia atraktívnosť ako študentského inovatívneho mesta

bottom of page