top of page

NAJPRV OBYVATELIA, POTOM DEVELOPERI

Prvoradým kritériom pre schválenie zmeny Územného plánu musí vždy byť záujem mesta a nie developera. Na druhej strane bez developerov to nepôjde. Mesto pre svoj rozvoj potrebuje súkromný kapitál a je odkázané na spoluprácu s investormi. Preto je budúcnosť mesta podmienená kvalitou  spolupráce s investormi a kvalitou zákonných procesov. Developeri nemôžu sledovať  výhradne svoj vlastný záujem a čo najlepšiu návratnosť. Developeri sa musia spolupodieľať aj na rozvoji mesta. Na druhej strane mesto musí byť odborné, rýchle a transparetné pri schvaľovacích procesoch a dohliadať na prínos developerov pre mesto. 

 

V minulosti sa záväzné stanoviská pre investorov nevydávali štandardne, čo vrhalo na celý proces tieň podozrenia. Najskôr sa investorom ich zámer zamietol s odvolaním sa na nesúlad s územným plánom a o mesiac neskôr bol zámer povolený s odôvodnením, že územný plán nie je záväzný. Ráz Banskej Bystrice sa za posledné dve desaťročia významne zmenil predovšetkým vďaka spolupráci s developermi. Pre budúcnosť mesta bude dôležité ako bude k ním pristupovať a ako postupovať pri zmenách územného plánu a posudzovaní investícií. Ako poslanec inšpirovaný plánom Bratislava sa v budúcnosti budem sústrediť na túto tému a presadzovať nasledujúce postupy a riešenia :

Projektový koordinátor

Bude to osoba splnomocnená aktívne komunikovať so žiadateľom a všetkými dotknutými oddeleniami a úradníkmi. Bude predstavovať projekt pred komisiou a zastupiteľstvom. Opíše históriu projektu,umiestnenie a rozsah, akým spôsobom žiadateľ zareagoval na požiadavky vyplývajúce z Územného plánu a smerníc.  

Komisia investičných zámerov

Dajme priestor odborníkom, ktorých výstup bude mať silný odporúčačí charakter. Komisia by sa skladala z odborníkov z komôr architektov, stavebných inižinierov, záhradných architektov a zástupcov verejnosti. Členovia by boli volení mestským zastupiteľstvom. Ich prácou by bolo ohodnotiť projekt a preskúmať významné a väčšie žiadosti o záväzné stanovisko. Výsledok práce komisie by bolo apolitické  rozhodnutie odporučiť alebo neodporučiť realizovať projekt. Komisia tak bude mať kľúčový hlas pri povoľovaní investičných projektov.

Poplatok za zmenu Územného plánu

Namiesto vynútených investícií by mohol fungovať “ poplatok za rozvoj”. Každá nová súkromná výstavba väčšieho projektu vyžaduje od mesta ďalšie investície do rozvoja infraštruktúry a vznikajú náklady spojené s legislatívnymi požiadavkami. Financie z poplatku môžu byť využité na vybudovanie občianskej vybavenosti - parkov, škôlok, škôl, komunitných centier, ciest, parkovísk a pod. Prvoradým kritériom pre schválenie zmeny Územného plánu musí vždy byť záujem mesta a nie developera.

Jasný a zrozumiteľný proces vydávania záväzného stanoviska mesta

V súčasnosti je proces vydávania stanoviska je málo transparentný. Nejasnosti a šedé zóny vytvárajú priestor pre korupciu, podozrenia a nedôveru. Pomôcť by mohli 3 jasné fázy (informačnú, predkladaciu a fázu spracovanie záväzného stanoviska) s konkrétnymi úlohami, lehotami a zodpovednosťami. V tomto procese by boli aktívne zapojení projektový koordinátor a komisia. Koordinátor bude organizovať informačné stretnutie, kde žiadateľ opdrezentuje návrh a prediskutuje sa využitie výstavby, koeficient zástavby, index podlažnej plochy, tvar budovy a jej umiestnenie, územný plán v danom území, vplyv budovy na okolité pozemky a otázky vyplývajúce zo stavebného zákona. Komisia bude v prekladacej fáze vydávať odporúčacie stanovisko po posúdení súladu s územným plánom a  verejenj architektonickej súťaže. Lehota 30 dní.

bottom of page