top of page
Search
  • Writer's pictureDavid Kapusta

Rozvoj dopravy v meste je dlho zabrzdený. 4 roky čakania na spasenie pod menom PUM.

Chcete vyššiu frekvenciu spojov MHD a ich lepšiu nadväznosť? Počkajme na PUM. Chcete bezpečnejšiu a rozumnejšiu dopravnú premávku? Chcete novú parkovaciu politiku? Počkajte na PUM. Od začiatku ako som sa stal mestským poslancom počúvam o tejto zázračnej skratke, ktorá sa stala všeobecným dôvodom prečo sa systémovo nerieši doprava. Na „spasenie“ čakáme pridlho a ešte čakať budeme.


Čo to je PUM?


Plán udržateľnej mobility. Ide o veľmi dôležitý dokument. Je to strategický plán, ktorý má dať odpoveď na to, ako dlhodobo pokračovať v rozvoji mobility a dopravy. Má riešiť dopravné problémy a poskytnúť vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy. Na základe posúdení a analýz súčasného stavu má plán ponúknuť návod ako ďalej. V konečnom dôsledku nám môže pomôcť skvalitniť život v meste – mohli by sme sa cítiť bezpečnejšie, mať menej znečistený vzduch a prostredie, a celkovo rozumnejšie a atraktívnejšie mesto.


Pridlhý proces verejného obstarávania


2018

Už v roku 2018 sa začína rozprávať o udržateľnej mobilite. Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica realizovali viaceré stretnutia s obyvateľmi v rámci vykonávania auditu dopravy. V júni bola vydaná správa k auditu. Výsledky mali byť potom akýmsi podkladom pre prípravu PUM. Ešte v júni mesto vyhlásilo verejné obstarávanie vo veci zákazky na PUM.


2019

Úrad pre verejné obstarávanie preskúmava proces verejného obstarávania. Napokon mestu nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky pre viaceré pochybenia. V októbri mesto zruší použitý postup verejného obstarávania podľa § 57, ods. 1, písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní. Proces sa musí opakovať.


2020

V apríli je vyhlásené opätovné verejné obstarávanie. Odhadovaná cena zákazky je 550 000 eur. V júli je zverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia.


2021

Vo februári je oznámený výsledok obstarávania. Bolo prijatých 6 ponúk. Cena zákazky je 320 000 eur. Je podpísaná zmluva o dielo so Žilinskou univerzitou. Projekt je rozdelený na tri etapy. Prvá ma byť ukončená do 1 roka. Druhá do 15 mesiacov a tretia do 18 mesiacov od nadobudnutia zmluvy. Znamená to, že prvá etapa mala byť ukončená do februára 2022.


2022

Mesto podpisuje s univerzitou dodatok k zmluve. Dohodli sa na predĺžení dodania PUM. Prvá a druhá etapa sa má ukončiť do konca júla 2022. Tretia etapa do konca roku 2022. Ukončenie zákazky sa tak posúva o polroka. Predĺženie lehôt bolo zdôvodnené pandémiou a odlišným správaním obyvateľov, čo by mohlo mať následok na uskutočnenie prieskumu a kalibráciu modelu.


Čakanie na Godota alebo kto je zodpovedný?


Je pravda, že obstarávacie procesy v štátnej správe a samospráve bývajú ťažkopádne a potrebujú svoj čas. Rozumiem aj objektívnemu argumentu – opatrenia kvôli pandémii ochorenia Covid-19. Napriek tomu si myslím, že proces obstarávania bol pridlhý. Prečo sa proces musel opakovať a kto je za to zodpovedný? Žilinská univerzita podpisovala zmluvu v čase, keď kulminovala druhá vlna pandémie. Nepredvídala už vtedy, že pandémia bude mať vplyv aj na prieskumy a dodanie diela v stanovenom termíne?


Som veľkým fanúšikom koncepčného plánovania a rozhodovania na základe dát a analytických výstupov. Plán udržateľnej mobility považujem za jeden z dôležitých dokumentov. Na druhej strane pravidelne počúvam od obyvateľov sťažnosti a podnety na MHD, parkovanie a celkovú dopravnú situáciu. Čas plynie neúprosne rýchlo a ľudia chcú zmeny. Myslím si, že sme prišli o drahocenný čas. Koľko bude trvať implementácia výstupov a ich zreálnenie? Kedy pocítime zmenu kvality mobility a života v meste? Zatiaľ sa zdá, že čakáme na Godota.



30 views

Comments


bottom of page