top of page
Search
  • Writer's pictureDavid Kapusta

PARKOVNÉ MESTU A NIE SÚKROMNEJ FIRME

Je outsourcovanie parkovania súkromnej firme pre mesto Banská Bystrica skutočne najvýhodnejšou možnosťou ? Zlé renomé spoločnosti po skúsenostiach v Košiciach, netransparentnosť a neplnenie si záväzkov. Dôvodov na prehodnotenie spolupráce je viacero. Snažil som sa zodpovedať túto otázku sám pre seba a myslím si, že túto spoluprácu treba dobre zvážiť a od roku 2025 nepredĺžiť zmluvu so spoločnosťou EEI s.r.o. Sú ti aj iné možnosti riešenia stacionárnej dopravy.


Vývoj spolupráce

V roku 2010 mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojej spoločnosti MBB, a.s. nadviazalo spoluprácu so spoločnosťou EEI s.r.o. Mesto prenajalo svoje parkovacie miesta súkromnej firme, ktorá sa zaviazala zabezpečovať výber parkovného a preinvestovať 2,5 milióna EUR do parkovacieho systému v meste. Zároveň EEI uhradila MBB sumu vo výške 791 350 EUR s DPH, čo predstavovalo preddavok z výberu parkovného za obdobie účinnosti zmluvy do roku 2025. Tieto vzťahy boli upravené dvoma zmluvami. Zmluva o spolupráci medzi MBB, a.s. a EEI, s.r.o. a zmluva o nájme medzi Mestom Banská Bystrica a MBB, a.s..

Po rozsiahlej kritike a petícii občanov poukazujúcej na nevýhodnosť tejto spolupráce došlo k ukončeniu platnosti a účinnosti týchto zmlúv a boli nahradené novou nájomnou zmluvou medzi mestom Banská Bystrica a EEI s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2016. Výnos z prenájmu je pre mesto Banská Bystrica zmluvne stanovený vo výške 65%. Odplata nájomcu za prevádzku parkovacích miest je 35 % zo sumy ročného výberu parkovného bez DPH. Nová zmluva už nič nehovorí o investovaní 2,5 milióna. Navyše muselo dôjsť aj k započítaniu vzájomných pohľadávok resp. vráteniu preddavku. MBB uznala pohľadávku spoločnosti EEI vo výške 527 566,70 EUR s DPH a strany sa dohodli na splácaní tejto sumy do konca roku 2019. To bol aj pravdepodobne dôvod prečo mesto nevyhlásilo na prenájom parkovacích miest verejnú súťaž. V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Zo správy odôvodňujúcej uplatnenie osobitného zreteľa by si EEI mohla v budúcnosti uplatniť náhradu škody vo výške 527 566, 70 EUR.


VYŠŠIE príjmy Z PaRKOVNÉHO

Mesto malo v roku 2016 z 1140 prenajatých parkovacích miest výnosy v hodnote 399 739 EUR. To znamená, že jedno parkovacie miesto prinieslo pre mesto výnos približne 540 EUR ročne. Otázka ale od začiatku spolupráce s EEI ostáva. Je outsourcovanie parkovania súkromnej firme pre mesto skutočne najvýhodnejšou možnosťou ? Inšpiráciou na Slovensku môže byť mesto Trnava, ktoré si spravuje parkovaciu službu sama. V Žiline parkoviská spravuje spoločnosť s väčšinovým podielom mesta.V Trenčíne spravuje parkoviská dcérska spoločnosť mesta. Mesto Banská Bystrica nemusí 35 % podiel z ročného parkovného prenechávať súkromnej spoločnosti nad ktorou nemá ekonomický a personálny dohľad. Služby, ktoré poskytuje EEI môžu byť realizované priamo pod mestom Banská Bystrica alebo jeho spoločnosťou. Celkové príjmy a príjem na jedno parkovacie miesto by boli vyššie. Okrem iného EEI je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla za účelom dosiahnutia zisku. Prečo by mala profitovať z parkovného spoločnosť, ktorá nepochádza z Banskej Bystrice ? Nižšie uvádzam výnosy z parkovného prepočítané na obyvateľa v jednotlivých mestách.

NetransparenTNOST

Pred uzatvorením poslednej zmluvy medzi EEI a mestom nedošlo k verejnej súťaži na prenájom parkovacích miest. Od roku 2010 bola spolupráca mesta s EEI predmetom kritiky a predošlý záväzok EEI investovať 2,5 milióna bol “ nahradený” systémom preddavkou z výberu parkovného za obdobie účinnosti zmmluvy a podielovým kontraktom. Okrem toho zo zmluvy sa nedozvieme, za akú konkrétnu činnosť EEI s.r.o. dostane 35% z výnosu za parkovanie motorových vozidiel. Mesto nemá kontrolu nad spoločnosťou EEI a možnosti transparentného pohľadu nad hospodárením a plnením si povinností sú obmedzené.

Neplnenie si záväzkov

Spoločnosť EEI sa zaviazala udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie, včítane letnej a zimnej úpravy. V prípade zisteného porušenia týchto povinností, je Mesto oprávnené účtovať EEI pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé zistené porušenie. Počas a bezprostredne po zime sa stáva, že parkovacie miesta nie su v stave spôsobilom na riadne užívanie na viacerých miestach. Mesto doposiaľ nezistilo žiadne porušenie a nevybralo na týchto pokutách ani jedno euro. Okrem toho sa mesto zaviazalo zabezpečiť súčinnosť Mestskej polície pri kontrole dodržiavania verejného poriadku súvisiaceho s plnením podmienok užívania vyhradených parkovacích miest. Kontrola má prebiehať formou dvoch zmiešaných hliadok ( príslušník mestskej polície + zamestnanec nájomcu). Stretli ste sa niekedy s tým, že vás kontroloval zamestnanec EEI pri parkovaní v meste ?

Zlé renomé FIRMY

Spoločnosť EEI má dlhodobo pošramotené renomé na Slovensku. Viac ako 6 rokov je predmetom kritiky spolupráca mesta Košice so spoločnosťou EEI. V čase uzavretia zmluvy s EEI mesto Košice, nemalo prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o spoplatnení parkovania. Najvyšší súd označil takéto vyberanie parkovného bez VZN za svojvoľné a v právnom štáte neprípustné. Podobné boli aj výsledky Najvyššieho kontrolného úradu podľa ktoréhé v čase začiatku spolupráce s EEI neboli Košice oprávnené poveriť prevádzkou parkovacích miest nachádzajúcich sa na miestnych komunikáciách mesta inú právnickú osobu. V súčasnosti sa hovorí o tom, že mesto Košice rozviaže spoluprácu s EEI a parkovanie bude prevádzkovať samostatne. Podobnou kritikou prechádza firma z analogických dôvodov aj v meste Vranov nad Topľou. Otázka stále ostáva otvorená. Je outsourcovanie parkovania súkromnej firme pre mesto skutočne najvýhodnejšou možnosťou ?


Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, vyštudovaný právnik a ekonóm, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v komunálnych voľbách 2018.


204 views

Comments


bottom of page